Darmowa dostawa na wszystko powyżej 300zł
Szybka wysyłka w ciągu 24h
Zapisz się do naszego newslettera

Regulamin

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie występujących pojęć:

1.1. Sprzedający – Firma HF Event Wojciech Zdrojewski, działająca przy ul. Zientarskiego 20/1, 75-852 Koszalin, NIP: 669-216-94-21 REGON 320940296, będąca właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lakubik.pl.

1.2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,

1.3. Strona Internetowa – strona sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lakubik.pl.

1.4. Towar – towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,

1.5. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego w formie wypełnienia formularza zakupu na Stronie Internetowej, stanowiące zawarcie umowy prawnie obowiązującej.

1.6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji

1.7. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru w magazynie Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących w chwili umieszczania przez niego oferty Towaru na Stronie Internetowej;

1.8. Formularz Zakupu – Interaktywny formularz koszyka sklepu wypełniany przez Kupującego, kończący się zakupem Towaru.

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę kupna – sprzedaży zawartą na podstawie wypełnionego przez kupującego Formularza Zakupu
 2. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego, jeżeli kupujący wypełnił w wszystkie pola niezbędne do skutecznego zakończenia zakupu i wysłał zamówienie do realizacji, a także zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej złożył oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

3.1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zakupu Towaru.

 1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zakupu.
 2. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
 3. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę wysłania Towaru.
 4. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna – konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dokonania zakupu, chyba że strony określą inny termin wysyłki Towaru.
 5. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zakupu, stwierdzające jego datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.
 6. Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane koszty ponosi Kupujący.
 7. W przypadku gdy Towar ma wadę należy dostarczyć go pocztą na adres Sprzedającego, uprzednio wysyłając informację formie wiadomości e-mail o dostrzeżonej wadzie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 8. W przypadku akceptacji reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 9. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji, Towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego. Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki Towaru.
 10. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru, Kupujący ma prawo dokonać jego zwrotu. Obowiązują następujące zasady zwrotów:

13.1. Warunkiem zwrotu towaru jest poprawne i kompletne wypełnienie przez kupującego dokumentu Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przesłanie go pocztą na adres Sprzedającego lub przesłanie skanu dokumentu na adres e-mail Sprzedającego, podany na stronie internetowej.

13.1.1. Dokument  Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: formularz zwrotu

13.2. Koszty przesyłki pocztowej określonej w punkcie 13.1. pokrywa Kupujący.

13.3. W ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki zawierającej zwrócone produkty, Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaty na konto bankowe podane przez Kupującego lub wpłaty przekazu pocztowego zgodnie z dyspozycją podaną w dokumencie określonym w punkcie 13.1.

14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nieprzyjmowania Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

14.1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnie transakcji.

14.2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,

14.3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów komputerowych i informatycznych nie ma możliwości realizacji zlecenia.

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

15.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zakupu jest SprzedajĄcy.
15.2. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
15.3. udostępnienie danych jest dobrowolne,
15.4. dane są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom.

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.

Regulamin Sklepu Internetowego PDF